Algemene Voorwaarden Fiberte B.V. 

(The School of Business Growth / BesamuscaMedia)

ARTIKEL 1.          PARTIJEN EN BEGRIPPEN

1.1        Fiberte B.V., tevens handelend onder de naam The School of Business Growth en Besamusca Media,  de onderneming die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 66731852. In deze algemene voorwaarden ook wel “Opdrachtnemer”. 

1.2        Klant: de (rechts)persoon aan wie Fiberte B.V. haar diensten verleent.

1.3        Opdrachtgever: de (rechts)persoon of haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Fiberte B.V. heeft verstrekt. Opdrachtgever is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, degene die de overeengekomen prijs dient te betalen voor de geleverde dienstverlening van Fiberte B.V. Opdrachtgever (de te factureren entiteit) en Klant (zij die de dienst afneemt bij Fiberte B.V.) kunnen dezelfde entiteit zijn.

1.4     Opdracht: de opdracht van Opdrachtgever tot het verlenen van een of meerdere diensten, elke wijziging of aanvulling daarop (ook wel: “Opdracht”), evenals alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die opdracht. Ook wel “overeenkomst”.

1.5        Opdrachtsom: het totaalbedrag van de opdracht.

ARTIKEL 2.         TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al het aanbod, offertes, opdrachten en werkzaamheden die overeengekomen zijn met Fiberte B.V. 

2.2         Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing als door Fiberte B.V. voor uitvoering van de Opdracht derden ingeschakeld worden.

2.3     De toepasselijkheid van artikel 7:409 lid 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 3.         AANBOD, OFFERTES EN HET VERLENEN VAN DE OPDRACHT

3.1         Al het aanbod en alle offertes van Fiberte B.V. hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Fiberte B.V. is niet aan aanbod en offertes gebonden als deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van het aanbod schriftelijk worden aanvaard. Wordt het aanbod binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Fiberte B.V. zich het recht voor het aanbod te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

3.2         Offertes van Fiberte B.V.  zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door (toekomstig) Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever zal naar beste vermogen alle informatie die van belang is voor het maken van de offerte en voor het samenstellen en uitvoeren van de Opdracht aan Fiberte B.V. verstrekken. Als deze informatie wanneer dan ook onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest dan behoudt Fiberte B.V. zich het recht voor om de met Opdrachtgever overeengekomen opdrachtsom eenzijdig tussentijds aan te passen.

3.3         Het ontbreken van een rechtsgeldig ondertekende opdrachtbevestiging, overeenkomst of offerte ontslaat Opdrachtgever niet van haar verplichtingen zoals vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen zoals deze door Fiberte B.V. genoemd zijn in haar offerte of opdrachtbevestiging, zodra een aanvang is gemaakt met de levering van de met Fiberte B.V. overeengekomen dienstverlening en Opdrachtgever.

3.4         Een uit delen samengestelde offerte verplicht Fiberte B.V. niet tot het daadwerkelijk verlenen van elk deel daarvan. Fiberte B.V. en Opdrachtgever komen altijd overeen welke delen van de offerte daadwerkelijk uitgevoerd worden.

3.5     Indien Opdrachtgever extra dienstverlening wenst die buiten het aanbod of de offerte van Fiberte B.V. valt, dan dient hij contact met Fiberte B.V. op te nemen en eventueel door Fiberte B.V. bepaalde meerprijs te betalen.

ARTIKEL 4.         TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

4.1         In de offerte van Fiberte B.V. staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Fiberte B.V. voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

4.2         De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief overige voor de Opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

4.3     Fiberte B.V. is gerechtigd haar prijzen tussentijds te verhogen. Prijsverhogingen worden altijd minstens één maand van te voren aangekondigd. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien hij het niet eens is met de prijsverhoging.

ARTIKEL 5.         VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

5.1         Opdrachtgever streeft ernaar dat het in de Opdracht overeengekomen aantal Klanten ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Fiberte B.V. overeengekomen dienstverlening. Als het aantal Klanten uiteindelijk lager blijkt dan overeengekomen, dan is Opdrachtgever toch gehouden tot het voldoen van de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte en/of opdrachtbevestiging zoals met Fiberte B.V. overeengekomen.

5.2         Als een Klant door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen dan kan deze opengevallen plaats, na vooraf overleg met en toestemming van Fiberte B.V., ingevuld worden door een ander. Als invullen van de opengevallen plaats niet mogelijk is, dan wordt aan Opdrachtgever toch de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.3        Opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Fiberte B.V. nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Dit doet Opdrachtgever binnen de door Fiberte B.V. gewenste termijn, in gewenste vorm en op gewenste wijze. Als Fiberte B.V. er om vraagt, dan verstrekt Opdrachtgever aan Fiberte B.V. op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met voldoende goede internetfaciliteiten.

5.4     Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

5.5     Fiberte B.V. is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan doordat Fiberte B.V. is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onvolledige, onjuiste of onbetrouwbare gegevens.

5.6     Stelt Opdrachtgever de gevraagde informatie, gegevens en bescheiden niet, niet tijdig of niet behoorlijk beschikbaar, en loopt de uitvoering van de Opdracht hierdoor vertraging op, dan mag Fiberte B.V. haar werkzaamheden opschorten. Eventuele extra kosten die Fiberte B.V. hiervoor moet maken, zijn voor Opdrachtgever.

5.7         Het door Opdrachtgever betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de Opdracht kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Fiberte B.V.

ARTIKEL 6.         VERPLICHTING OPDRACHTNEMER

6.1         Fiberte B.V. zal de door haar te leveren dienstverlening naar haar allerbeste vermogen uitvoeren. Fiberte B.V. heeft daarbij niet meer dan een inspanningsverplichting wat betekent dat Fiberte B.V. niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening of de vorm en mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de Opdrachtgever en/of Klant gestelde doel.

ARTIKEL 7.         DERDEN

7.1       Fiberte B.V. kan naar eigen inzicht haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Fiberte B.V. kan naar eigen behoefte de omvang en de samenstelling van haar team wijzigen als zij dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk acht.

7.2    Fiberte B.V. is nooit aansprakelijk voor schade die wordt verricht door ingeschakelde derden.

ARTIKEL 8.         TUSSENTIJDSE WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

8.1         Als er vanuit de Opdrachtgever behoefte ontstaat om tussentijds de Opdracht of de uitvoering daarvan te wijzigen dan zal Fiberte B.V. de beoogde aanpassingen, indien mogelijk, doorvoeren. Eventueel daaruit voortvloeiende kosten die de oorspronkelijke opdrachtsom overstijgen zullen, zonder dat daarvoor een aparte schriftelijke opdracht vereist is, als meerwerk worden gefactureerd aan Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich, door het geven van opdracht tot wijziging van de opdracht, op voorhand akkoord verklaard met de extra kosten daarvan.

ARTIKEL 9.         DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

9.1         De duur van de Opdracht staat vermeld in de offerte en/of opdrachtbevestiging.

9.2        Na het verstrijken van de duur van de Opdracht kan Klant geen aanspraak meer maken op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht, zoals bijvoorbeeld overgebleven coachinguren en toegang tot (digitaal) lesmateriaal in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 10.         TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

10.1         Beide partijen kunnen de overeenkomst tussentijds beëindigen. Dit kan mede wanneer één van hen de overeenkomst niet nakomt. Een dergelijk besluit moet onderbouwd, schriftelijk en tijdig aan de andere partij worden meegedeeld.

10.2    In geval van tussentijdse beëindiging, geldt er een opzegtermijn van één maand, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

10.3.     Als door Opdrachtgever tot tussentijdse beëindiging wordt overgegaan vanwege niet-nakoming door Fiberte B.V., dan blijft Fiberte B.V. recht op betaling behouden van al haar tot aan de beëindiging uitgevoerde werkzaamheden.

10.4         Als door de Opdrachtgever tot tussentijdse beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan niet-nakoming door Fiberte B.V., dan blijft Fiberte B.V. recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom behouden, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. 

10.5        Als door Fiberte B.V. tot tussentijdse beëindiging wordt overgegaan, dan behoudt Fiberte B.V. in dat geval aanspraak op betaling van door haar uitgevoerde werkzaamheden tot aan het moment van voortijdige beëindiging.

10.6     Fiberte B.V. is niet gehouden tot schadevergoeding jegens Opdrachtgever dan wel Klant indien zij de overeenkomst tussentijds beëindigt.

10.7      Artikel 5 lid 2 is van overeenkomstige toepassing in geval van tussentijdse beëindiging.

null

ARTIKEL 11.         ANNULERINGSKOSTEN

11.1       Als een (deel van de) opdracht, om redenen die niet aan Fiberte B.V. toe te rekenen zijn, door Opdrachtgever dan wel Klant niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringskosten zoals vermeld in bijgevoegde tabel. Het percentage wat in de tabel staat, is het percentage van de opdrachtsom dat Opdrachtgever aan Fiberte B.V. verschuldigd in geval van annulering.


Vb.1: Klant annuleert op dinsdag een workshop die op de vrijdag aansluitend gehouden zou worden. De annuleringskosten bedragen 100%, te weten cel C/10.3

Vb.2: Een geplande halve dag coaching wordt door Klant 4 dagen van te voren geannuleerd. De annuleringskosten bedragen dan 25% van het overeengekomen tarief. Zie cel D/10.6

Vb.3: Een coaching afspraak van 1 uur voor woensdagmiddag wordt op de maandag ervoor geannuleerd. De annuleringskosten zijn nihil. Was de afspraak pas op dinsdag geannuleerd dan bedragen de annuleringskosten 100%. Zie respectievelijk del C/10.5 en B/10.5

ARTIKEL 12.          FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

12.1       De kosten voor geleverde diensten door Fiberte B.V. worden door Fiberte B.V. door middel van een digitale factuur aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Daarbij staat het Fiberte B.V. vrij om het hele bedrag van de Opdracht in één keer in rekening te brengen of de opdrachtsom periodiek of in delen te factureren. Ook kan worden overeengekomen dat (een gedeelte van) de opdrachtsom als voorschot wordt gefactureerd.

12.2       Betaling door Opdrachtgever dient te worden voldaan voor de op de factuur vermelde vervaldatum.

12.3       Na deze vervaldag is Opdrachtgever in verzuim en is zij aan Fiberte B.V. over het bedrag van de factuur de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Als betaling achterwege blijft, kan de Opdracht bovendien door Fiberte B.V. worden opgeschort zonder dat Fiberte B.V. als gevolg daarvan ten opzichte van Opdrachtgever schadeplichtig wordt. Bovendien is Fiberte B.V. in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden zonder dat rechterlijke tussenkomst benodigd is.

12.4       Als Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van een periodieke factuur of deelfactuur, dan is Fiberte B.V. gerechtigd de volledige opdrachtsom op te eisen.

12.5     Periodieke dan wel deelbetalingen kunnen slechts na akkoord van en bevestiging door Fiberte B.V. plaatsvinden. Als de periodieke of deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Fiberte B.V. gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen over het bedrag dat te laat betaald is.

12.6       Als Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen aan Fiberte B.V. voldoet of als Opdrachtgever op willekeurig welke andere manier tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van zijn overeenkomst met Fiberte B.V. dan is laatste gerechtigd alle incasso- en/of andere gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen, zulks met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

12.7      In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surséance van betaling van Opdrachtgever zijn de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Fiberte B.V. onmiddellijk opeisbaar en mag Fiberte B.V. haar werkzaamheden opschorten of beëindigen.

ARTIKEL 13.        OVERMACHT

13.1       Fiberte B.V. is niet gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen indien nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is geworden door overmacht. 

13.2     Onder overmacht wordt verstaan elke niet-toerekenbare onmogelijkheid om de verplichtingen van de overeenkomst na te komen, zoals onder andere, maar niet uitsluitend: brand, ongevallen, computerstoringen, softwarestoringen, ziekte, overheidsmaatregelen, epidemieën, en pandemieën.

13.3    Opdrachtgever dan wel Klant wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Fiberte B.V. op de hoogte gesteld van de overmachtsituatie.

13.4    In geval van overmacht aan de zijde van Fiberte B.V., zoekt Fiberte B.V. samen met Opdrachtgever een passende oplossing om de overeenkomst alsnog na te komen.

13.5     Klant brengt Fiberte B.V. zo spoedig mogelijk op de hoogte wanneer er sprake is van overmacht aan de zijde van Klant.

13.6    Wanneer Klant een afspraak wil verplaatsen of annuleren vanwege een pandemie of epidemie, maar overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, dan is Fiberte B.V. gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing of annulering in rekening te brengen.

13.7     In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

13.8     In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht zijn verplichtingen op te schorten, tenzij anders overeengekomen.

13.9     In geval van overmacht is Fiberte B.V. niet gehouden tot betalen van schadevergoeding.

ARTIKEL 14.         AANSPRAKELIJKHEID & VRIJWARINGEN

14.1       Fiberte B.V., haar medewerkers en ingeschakelde derden zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan Opdrachtgever en/of aan de Klant is toegebracht door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Fiberte B.V. geleverde dienstverlening, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Fiberte B.V.

14.2     Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de overeenkomst door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd. 

14.3    Opdrachtgever dan wel Klant vrijwaart Fiberte B.V. ter zake van aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of in verband met de werkzaamheden die door Fiberte B.V. ten behoeve van Opdrachtgever dan wel Klant zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 15.         INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

15.1       Fiberte B.V. behoudt zich, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen, de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet op de door haar vervaardigde werken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot cursusmateriaal.

15.2       Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fiberte B.V. door Fiberte B.V. vervaardigde werken te verveelvoudigen, openbaar te maken of anderszins ter kennis van derden te brengen, tenzij anders overeengekomen of anders voortvloeit uit de aard van de overeenkomst of het product.

ARTIKEL 16.         GEHEIMHOUDING

16.1       Fiberte B.V. is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van Opdrachtgever heeft verkregen. Informatie geldt in elk geval als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

16.2     Geheimhouding geldt niet indien de betreffende informatie al openbaar is gemaakt, algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de overeenkomst aan Fiberte B.V. bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Fiberte B.V. is verkregen.

16.3     Geheimhouding geldt niet voor zover er een wettelijke informatieplicht is opgelegd aan Fiberte B.V.. Fiberte B.V. is in dit geval geen schadevergoeding verschuldigd aan Opdrachtgever. Ook kan Opdrachtgever de overeenkomst in dit geval niet ontbinden.

ARTIKEL 17.         OVERIGE BEPALINGEN

17.1       Fiberte B.V. behoudt zich het recht voor om deelnemers van een training of workshop die door hun gedrag of aanwezigheid het normale verloop van de workshop of training verstoren of belemmeren per direct van verdere deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal (mogelijk achteraf) schriftelijk en gemotiveerd worden meegedeeld aan de Opdrachtgever en ontslaat Opdrachtgever niet van de verplichting tot betalen aan Fiberte B.V. van de volledige opdrachtsom.

17.2       Op de rechtsverhouding tussen Fiberte B.V. en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

17.3        Fiberte B.V.  behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden zullen onmiddellijk van kracht zijn zodra deze aan Klant dan wel Opdrachtgever bekend zijn gemaakt. 

17.4         Als een bepaling of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wel van kracht. Partijen zullen in dat geval vervangende bepalingen overeenkomen voor de bepalingen die nietig of vernietigbaar zijn verklaard waarbij zoveel mogelijk van de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.